BIP Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Uchwały Zarządu

 • z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 256/2018 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz jej jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg

  Więcej
 • z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie Dyrektora w Zarządzie Transportu Metropolitalnego do dnia 31 stycznia 2019 r.

  Więcej
 • z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnień do kontroli realizacji projektu pn. „Przebudowa ul. Głównej bocznej w Wyrach w zakresie nawierzchni drogowej wraz z budową kanalizacji deszczowej”.

  Więcej
 • z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia upoważnień do kontroli realizacji projektu pn. „Prace inwestycyjne przebudowa mostu „Nad Kanałem Gliwickim” w ciągu ul. Piaskowej w Pyskowicach”.

  Więcej
 • z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM)”

  Więcej
 • z dnia 6 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia „Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM)”

  Więcej
 • z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz jej jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulgi stanowić będą pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg

  Więcej
 • z dnia 30 listopada 2018 roku wyrażenia zgody na podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią a Blees Sp. z o.o w zakresie wykorzystania efektów prac badawczo – rozwojowych realizowanych przez Blees Sp. z o.o. w ramach projektu pod roboczym tytułem „Opracowanie autonomicznego mikrobusa z napędem elektrycznym oraz innowacyjnego systemu zarządzającego flotą pojazdów (wraz z aplikacją pasażerską) w celu optymalizacji transportu publicznego w miastach i strefach zamkniętych” planowanego do realizacji w ramach Konkursu 5/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” duże przedsiębiorstwa i konsorcja przedsiębiorstw Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

  Więcej
 • z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą.

  Więcej
 • z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 32/2018 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Projektów zgłoszonych w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” z późniejszymi zmianami.

  Więcej
 • z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 3/2018 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały nr IV/24/2017 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2018 z późn.zm.

  Więcej
 • z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 3/2018 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały nr IV/24/2017 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2018 z późn.zm.

  Więcej
 • z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia G-ZM w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w gminnych oraz metropolitalnych regularnych przewozach osób organizowanych przez Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach

  Więcej
 • z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia G-ZM w sprawie przyjęcia „Zasad porządkowych obowiązujących w gminnych oraz metropolitalnych regularnych przewozach osób organizowanych przez Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach”

  Więcej
 • z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię listu intencyjnego, którego pozostałymi sygnatariuszami są Politechnika Śląska, Solar Impulse Foundation oraz Miasto Gliwice, dotyczącego utworzenia przez Politechnikę Śląską Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska – Piccard, którego tworzenie i działalność mają zostać wsparte przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię

  Więcej
 • z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Karolinie Wadowskiej - Członkowi Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do reprezentacji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach uczestnictwa Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Stowarzyszeniu Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”

  Więcej
 • z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli wykorzystania pomocy finansowej w postaci dotacji celowych, udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”.

  Więcej
 • z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia G-ZM w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM)

  Więcej
 • z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia G-ZM w sprawie przyjęcia „Zasad porządkowych obowiązujących w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM)”.

  Więcej
 • z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr VIII/39/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zakresu zadań, które będą realizowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w roku 2019 oraz wysokości części zmiennej składki rocznej dla poszczególnych gmin.

  Więcej