BIP Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Uchwały Zarządu

 • z dnia 17 października 2018 roku w sprawie przyjęcia treści porozumienia oraz upoważnienia członków Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do zawarcia porozumienia z Województwem Śląskim, Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego oraz Kolejami Śląskimi Sp. z o.o. dotyczącego rozszerzenia obowiązującego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zintegrowanego systemu taryfowo – biletowego.

  Więcej
 • z dnia 17 października 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Jacka Woźnikowskiego – Zastępcy Dyrektora w Departamencie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

  Więcej
 • z dnia 17 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię aneksu do "Porozumienia o współpracy nad wdrożeniem pilotaży usług bezzałogowych statków powietrznych (BSP) na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zawartego w dniu 26 września 2018 " włączającego do w/w porozumienia miasto Toruń.

  Więcej
 • z dnia 16 października 2018 roku w sprawie wystąpienia do Rady Fundacji Unii Metropolii Polskich z wnioskiem o przyjęcie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do Fundacji w roli honorowego partnera Fundacji.

  Więcej
 • z dnia 16 października 2018 roku w sprawie przyjęcia treści porozumienia oraz upoważnienia członków Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do zawarcia porozumienia z Województwem Śląskim, Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego oraz Kolejami Śląskimi Sp. z o.o. dotyczącego rozszerzenia obowiązującego na terenie Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii zintegrowanego systemu taryfowo – biletowego.

  Więcej
 • z dnia 12 października 2018 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmian uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2018.

  Więcej
 • z dnia 12 października 2018 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/2017 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2018-2023 z późn.zm.

  Więcej
 • z dnia 12 października 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zawarcia porozumień pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią a gminami leżącymi poza jej granicami: Łazy, Czerwionka Leszczyny, Rybnik dotyczących wykonywania przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię gminnych przewozów pasażerskich na obszarze tych gmin.

  Więcej
 • z dnia 5 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 28/2018 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Projektów zgłoszonych w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” z późniejszymi zmianami.

  Więcej
 • z dnia 5 października 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany uchwały nr IV/23/17 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na lata 2018-2023 z późn.zm.

  Więcej
 • z dnia 5 października 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmian uchwały budżetowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na rok 2018.

  Więcej
 • z dnia 3 października 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zmiany Uchwały Nr V/7/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom członkowskim Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z późniejszymi zmianami oraz przyjęcia tekstu jednolitego Załącznika do uchwały – Listy gmin członkowskich, którym udziela się pomocy finansowej w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności, uwzględniający zmiany zawarte w uchwałach Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii nr VI/11/2018 z dnia 27 marca 2018 r. , nr VII/22/2018 z dnia 17 maja 2018 r., nr VIII/42/2018 z dnia 25 czerwca 2018r. oraz nr X/56/2018 z dnia 10 września 2018 r.

  Więcej
 • z dnia 3 października 2018 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego listy zatwierdzonych projektów zgłoszonych w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”.

  Więcej
 • z dnia 3 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 32/2018 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Projektów zgłoszonych w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” z późniejszymi zmianami.

  Więcej
 • z dnia 3 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 23/2018 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Projektów zgłoszonych w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” z późniejszymi zmianami.

  Więcej
 • z dnia 3 października 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej zawartej z gminą Wojkowice w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”.

  Więcej
 • z dnia 3 października 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią a leżącą poza jej granicami gminą Żory w sprawie organizacji przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię przewozów pasażerskich na linii numer 69.

  Więcej
 • z dnia 3 października 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie przejęcia przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię wykonywanego dotychczas przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach zadania organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich i zawarcia stosownego porozumienia.

  Więcej
 • z dnia 3 października 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej Miasta Tychy Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach w jednostkę budżetową.

  Więcej
 • z dnia 3 października 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie wszelkich praw i obowiązków Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię.

  Więcej